Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Tréning

Inovačné zručnosti - ako využiť inovácie v športe na podnikanie?
Demo video    |   Formulár spätnej väzby    |       Prehrať audio    |   Stiahni obsah:           Hra:
  Video

Kľúčové slová

Inovačné zručnosti, dizajnové myslenie, nápady, kreativita
Ciele

Po preštudovaní tohto modulu pochopíte základy inovácií a procesu dizajnového myslenia. Spoznáte pojmy súvisiace s inováciami a získate vedomosti o metódach tvorby nápadov/riešenia problémov.
Ak vaše učenie ešte rozšírite, môžete si osvojiť informácie, ktoré pomáhajú vytvárať novú hodnotu pre existujúce podniky (napríklad pomocou stratégie modrého oceánu).

Dizajnové myslenie

Úvod do dizajnového mysleniaKlikni a prečítaj  

Príklad kombinácie športu a podnikania s novými inovatívnymi službami: https://www.enduranceproject.eu/pdf/ENDURANCE_Case_Study_FIN_Sportspot.pdf

Dizajnové myslenie je proces riešenia problémov uprednostňovaním potrieb spotrebiteľa nad všetko ostatné. Spolieha sa na empatické pozorovanie toho, ako ľudia interagujú so svojím prostredím, a využíva iteračný, praktický prístup k vytváraniu inovatívnych riešení.

Dizajnové myslenie je "zamerané na človeka", čo znamená, že používa dôkazy o tom, ako spotrebitelia (ľudia) v skutočnosti používajú produkty alebo služby, a nie o tom, ako si niekto iný alebo nejaká organizácia myslí, že ich budú používať. Aby boli dizajnéri skutočne zameraní na človeka, sledujú, ako ľudia používajú produkt alebo službu a pokračujú v ich zdokonaľovaní s cieľom zlepšiť používateľské skúsenosti spotrebiteľa. Toto je "iteratívna" časť dizajnového myslenia. Uprednostňuje rýchly proces, aby sa prototypy testovali, a nie nekonečný výskum alebo neustále premýšľanie.

Na rozdiel od tradičného riešenia problémov, teda lineárneho procesu identifikácie problému a následného uvažovania nad možnými riešeniami, dizajnové myslenie funguje len vtedy, ak je iteratívne. Nie je to ani tak prostriedok na dosiahnutie jediného riešenia, ako skôr spôsob, ako neustále rozvíjať svoje myslenie a reagovať na potreby spotrebiteľov.

 

Proces dizajnového mysleniaKlikni a prečítaj  

1. Vezmite do úvahy perspektívu používateľov a vcíťte sa do problému, s ktorým sa stretávajú.

2. Zozbierajte rozdrobené dostupné informácie a podrobne definujte problém.

3. Brainstormujte rôzne možné riešenia problému ako kombinácie rôznych nápadov a poznatkov. Vytvorte čo najširšiu škálu nápadov.

4. Vytvorte prototyp riešenia. Identifikujete vďaka tomu nové možnosti a poukážete na jeho silné a slabé stránky.

5. Otestujte prototyp s konečnými používateľmi a vyžiadajte si ich spätnú väzbu.

(EntreComp Playbook, s.26)

Metódy generovania nápadov

Úvod do brainstorminguKlikni a prečítaj  

Brainstorming je o generovaní množstva nápadov, o spolupráci a otvorenosti aj „divokým“ riešeniam. Vyhnite sa diskusiám o tom, prečo nápady nemusia fungovať. Takéto správanie zabíja kreativitu a posúva skupinové myslenie z generatívneho na kritické. Jediný spôsob, ako sa dostať k dobrým nápadom, je mať ich veľa na výber. Existuje mnoho variantov, ako viesť brainstorming, s použitím tabúľ na flipchart, lepiacich papierikov, s využitím techník, ako je "brainwriting", "abeceda", "mriežka" alebo "kruhový brainstorming". Nižšie nájdete súbor pokynov na vedenie úspešného brainstormingu.

 

 

Pravidlá brainstorminguKlikni a prečítaj  

1. Odložte hodnotenie. Nikdy neviete, odkiaľ príde dobrý nápad. Kľúčom k úspechu je, aby mal každý pocit, že môže povedať myšlienku, ktorá ho napadla, a umožniť ostatným, aby na nej stavali.

2. Podporujte „divoké“ nápady. Divoké nápady môžu často viesť k tvorivým skokom. Pri premýšľaní o nápadoch, ktoré sú bláznivé alebo "mimo", máme tendenciu premýšľať o tom, čo naozaj chceme bez obmedzení technológie alebo materiálov.

3. Stavajte na nápadoch iných. Byť pozitívny a stavať na nápadoch iných si vyžaduje istú zručnosť. V rozhovore sa snažíme používať "a" namiesto "ale".

4. Sústreďte sa na tému. Snažte sa udržať diskusiu zameranú na stanovený cieľ, inak môžete odbočiť mimo rámec toho, čo sa snažíte navrhnúť.

5. Vždy hovorí len jeden. Je oveľa pravdepodobnejšie, že váš tím nadviaže na nápad a urobí kreatívny skok, ak všetci venujú plnú pozornosť tomu, kto sa podelí o nový nápad.

6. Buďte vizuálni. Pri živých brainstormoch si zapisujte na samolepiace papieriky a potom ich vyveste na stenu. Nič nedokáže myšlienku vysvetliť rýchlejšie ako jej nakreslenie.

7. Snažte sa o kvantitu. Usilujte sa o čo najviac nových nápadov. Pri dobrom sedení sa za 60 minút vygeneruje až 100 nápadov. Rýchlo zo seba „vyžmýkajte“ čo najviac nápadov a stavajte na tých najlepších.

Existuje mnoho variantov, ako viesť brainstorming, ako používať flipcharty, lepiace papieriky, či využívať techniky ako "brainwriting", "abeceda", "mriežka" alebo "kruhový brainstorming".

Pre metódy brainstormingu prejdite na https://www.mycoted.com/Brainstorming

 

 

 

Kroky pri brainstorminguKlikni a prečítaj  

  1. Príprava

• Sformulujte otázku, ktorá vedie vašu skupinu k premýšľaniu o probléme, ktorý chcete riešiť

• Vysvetlite pravidlá brainstormingu, začnete tak so správnym myslením

  1. Facilitácia

• Začnite s individuálnym brainstormingom.

• Zdieľajte nápady ako skupina a stavajte na konceptoch toho druhého.

  1. Následné kroky

• Zbierajte vytvorené nápady a sledujte ich

• Rozvíjajte najsľubnejšie nápady do konceptu na overenie

(EntreComp Playbook, s. 64-65)

 

Čo je brainwriting?Klikni a prečítaj  

Podobne ako brainstorming, aj brainwriting je skvelý spôsob, ako sa podeliť o nové nápady, podporiť kreativitu a rozvíjať invenčné myšlienky. Navrhol ho nemecký marketingový expert Bernd Rochback v roku 1969. Plachí alebo introvertní členovia tímu sa môžu zdráhať počas brainstormingu hovoriť nahlas. Brainwriting tieto obmedzenia prekonáva tým, že im umožňuje namiesto toho svoje nápady zapísať, čím dáva všetkým rovnakú príležitosť zúčastniť sa. Takisto povzbudzuje ľudí, aby venovali viac času formulácii svojich myšlienok, a umožňuje im rozvíjať nápady ponúkané ostatnými.

6-3-5 BrainwritingKlikni a prečítaj  

Obľúbená a živá forma brainwritingu je známa ako 6-3-5. Počas sedenia 6-3-5 sú brainwriting aktivity rozdelené do niekoľkých kôl. V každom kole si šesť ľudí v priebehu piatich minút zapíše po tri nápady.

Po prvom kole si každý vymení svoj list papiera s niekým iným, prečíta si, čo je na ňom, a potom zapíše ďalšie tri nápady. Môžu to byť nové nápady alebo môžu nadväzovať na už zdieľané nápady.

Po šiestich kolách sa papiere zozbierajú a všetky navrhnuté nápady sa prediskutujú a dohodnú sa ďalšie kroky.

Hoci sa v tomto príklade používa šesť ľudí, na svoje brainwritingové sedenie môžete pozvať ľubovoľný počet ľudí. Ostatné podrobnosti môžete tiež upraviť podľa svojich potrieb, vrátane počtu kôl a času vyhradeného na každé z nich. Väčšina ľudí však zistila, že snaha o tri nápady v každom kole prináša najlepšie výsledky.