Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Slovník

Súčasti finančného plánu

Súčasťou finančného plánu sú: odhadované výnosy, fixné náklady, variabilné náklady, jednorazové náklady, peňažné toky, plánovaný finančný výsledok.

Analýza konkurencie

potrebujeme preskúmať cieľové publikum, aktuálny trh, porozumieť dopytu a ponuke.

Brainstorming

je kombinácia techník, ktorých cieľom je pomôcť účastníkom vymaniť sa z tradičných vzorcov myslenia a prísť s novými nápadmi alebo kreatívnymi riešeniami konkrétneho problému alebo konkrétnej témy.

Brandingová stratégia a briefing

ide o identifikáciu vašej značky a toho, čo predstavuje. to je prehľad o tom, čo presne vaša značka je alebo nie je.

Dizajnové myslenie

je kreatívny a systematický prístup k riešeniu problémov tým, že do centra pozornosti stavia používateľa/zákazníka. Pozostáva z 5 fáz - empatie, definovania, nápadu, prototypu a testovania. Najlepšie sa uplatňuje pri inovačných projektoch, kde problémová oblasť nie je úplne známa, alebo jej chápanie je vysoko neisté a nejednoznačné.

Finančný plán

Finančný plán je plán hospodárenia podniku založený na výnosoch a nákladoch za určité obdobie (mesiac, štvrťrok, rok). Identifikuje dostupný kapitál, odhaduje spotrebu a pomáha predvídať príjmy. Je pomôckou pri plánovaní podnikateľských aktivít a slúži na stanovenie finančných cieľov.

Firemná identita

je to vizuálna identita značky.

Fixné a variabilné náklady

Náklady na začatie podnikania možno rozdeliť na fixné a variabilné náklady. Fixné náklady sú náklady, ktoré má budúci podnikateľ a ktoré nezávisia od množstva vyrábaných výrobkov alebo poskytovaných služieb. Variabilné náklady sú náklady priamo súvisiace s podnikaním (objemom výrobkov alebo poskytnutých služieb).

Facilitátor

je osoba alebo skupina osôb, ktoré umožňujú ostatným vykonávať určité úlohy alebo procesy efektívnym spôsobom. Facilitátor zostáva neutrálny a niekedy hrá diablovho advokáta s cieľom uvoľniť tvorivý potenciál jednotlivých účastníkov.

Identita

je viditeľným prvkom značky, takže ju publikum môže odlíšiť od konkurencie.

Inovácia

je komercializácia nápadu (schopnosť vytvárať hodnotu prostredníctvom nových nápadov a zlepšených riešení).

Konštruktívne myšlienkové stratégie

sú navrhnuté tak, aby uľahčili vytváranie konštruktívnych myšlienkových vzorcov a obvyklých spôsobov myslenia, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť výkon.

Konštruktívny konflikt

zahŕňa zapojenie členov vášho tímu do rozhodovacieho procesu.

Koncentrácia trhu

často sa považuje za veľmi spoľahlivý ukazovateľ na meranie „konkurencieschopnosti“ daného trhu ako funkcia počtu firiem pôsobiacich na danom trhu. Presnejšie povedané, koncentrácia trhu je indikovaná pomerom medzi počtom firiem a ich príslušnými podielmi na celkovej produkcii na tomto trhu.

KPI (Key performance indicators)

Kľúčový ukazovateľ výkonu, známy aj ako Kľúčový ukazovateľ výkonnosti, je kontrolná premenná, na ktorú sa manažéri spoliehajú pri porovnávaní aktuálnych VS plánovaných výsledkov (napr. počet zainteresovaných strán zasiahnutých komunikačnými aktivitami počas prvých štyroch mesiacov implementácie).

Logo

jedinečné zameranie a osobnosť značky.

Minimálny životaschopný produkt

Minimálny životaschopný produkt je produkt so základnými ale dostatočnými funkciami na to, aby ho mohli používatelia začať používať a aby upútal ich pozornosť.

Možné spôsoby financovania

Možné spôsoby financovania a získavania finančných prostriedkov sú vlastné peniaze, rodina a priatelia, crowdfunding, anjelskí investori, banky/úverové linky, granty.

Marketing

Marketing je proces, ktorým spoločnosti zapájajú do interakcie so zákazníkmi, budujú silné vzťahy so zákazníkmi a vytvárajú hodnotu pre zákazníkov s cieľom získať hodnotu od zákazníkov na oplátku.

Marketingový mix

spôsob, akým marketingoví špecialisti vytvárajú povedomie o produkte/službe a umiestňujú svoju ponuku na konečný trh definovaním rozsahu/charakteru/rozsahu týchto prvkov: • Produkt • Cena • Miesto • Propagácia • Ľudia • Proces • Fyzický dôkaz • Partnerstvo

Marketingový plán

formálny dokument – zvyčajne pripojený v prílohe k podnikateľskému plánu – veľmi presne podrobne popisuje celkové marketingové stratégie organizácie. Zo širšej perspektívy je marketingový plán naratívnym popisom všetkých prvkov marketingového mixu relevantných pre organizáciu.

Neverbálna spätná väzba

Nastavenie neverbálnej spätnej väzby umožňuje účastníkom online tréningovej hodiny používať ikony na komunikáciu s hostiteľom stretnutia a účastníkmi bez toho, aby rušili hodinu.

Názov domény

Doména je jedinečný názov priradený webovej stránke, takže ju môže nájsť každý používateľ.

Nastavenia videa

spôsoby, akými sú videá usporiadané alebo zorganizované

Plán projektového manažmentu

Formálny dokument vypracovaný bezprostredne pred spustením projektu. PPM spresňuje činnosti zahrnuté v pracovnom výkaze a poskytuje jasné usmernenie o tom, ako sa má úloha realizovať, kto ju má realizovať a kedy.

Podnikanie

Podnikanie je proces, v ktorom sa identifikuje, hodnotí a využíva príležitosť.

Podnikateľský model

Podnikateľský model je koncept, ktorý definuje, ako podnik vytvára, dodáva a zachytáva hodnotu, t. j. vysvetľuje hlavnú logiku fungovania podniku.

Podnikateľský nápad

Podnikateľský nápad je prvotný nápad, ako vytvoriť niečo nové, zlepšiť existujúce alebo lepšie vyriešiť problém či potrebu spôsobom, ktorý bude vytvárať hodnotu pre používateľov, čo môže viesť k založeniu podnikania.

Prezentácia značky

mala by byť zameraná na určité publikum, vo väčšine prípadov na klientov našich zákazníkov.

Projektový manažment

Projektový manažment je aplikácia procesov, metód, zručností, znalostí a skúseností na dosiahnutie konkrétnych cieľov projektu.

Propagačný mix

Propagačný mix, ktorý je bežne definovaný ako podmnožina marketingového mixu, zahŕňa sériu prvkov a stratégií, ktoré si vyberajú podnikatelia/marketingoví špecialisti na zvýšenie viditeľnosti ponuky firiem. Ide napríklad o: • Priamy marketing • Osobný predaj • Sponzoring • Guerilla Marketing • Umiestňovanie výrobku (Product placement) • Vysielanie • Atď.

Prototyp

je hmatateľná reprezentácia alebo vzorka nápadu, ktorá sa používa ako prostriedok na kladenie otázok o kritických predpokladoch v rámci nového konceptu, výrobku alebo služby pre zákazníkov.

Rozpočet na prežitie

suma, ktorou by mal budúci podnikateľ pokryť svoje osobné výdavky, pričom sa nepočíta s prílevom peňazí z iných zdrojov ako zo živnosti/podniku na nasledujúcich 12 mesiacov. Počiatočné náklady predstavujú sumu, ktorú budúci podnikateľ potrebuje pred začatím podnikania.

Self-leadership

proces pôsobenia na seba samého, prostredníctvom ktorého ľudia môžu dosiahnuť a dosahujú sebariadenie a sebamotiváciu potrebnú na vykonávanie svojich úloh a práce. Self-leadership pozostáva zo špecifických behaviorálnych a kognitívnych stratégií, ktoré sú určené na pozitívne ovplyvňovanie osobnej efektívnosti.

Stratégie prirodzenej odmeny

sú určené na vytvorenie situácií, v ktorých je osoba motivovaná alebo odmenená prirodzene príjemnými aspektmi úlohy alebo činnosti.

Stratégie zamerané na správanie

tieto stratégie sa snažia pomôcť jednotlivcovi zvýšiť jeho sebauvedomenie s cieľom uľahčiť riadenie správania, najmä riadenie správania súvisiaceho s nevyhnutnými, ale často nepríjemnými úlohami.

Stratégia

modrého oceánu je súčasná snaha o diferenciáciu a nízke náklady s cieľom otvoriť nový trhový priestor a vytvoriť nový dopyt. Ide o vytvorenie a získanie si nového vlastného trhového priestoru, čím sa konkurencia stáva irelevantnou.

Statement of Work (SoW)

Formálny dokument vypracovaný počas realizácie projektových zámerov, v ktorom sú uvedené plánované činnosti a očakávané výsledky. V dokumente sa uvádzajú východiská a potreby/možnosti, na ktoré sa projekt zameriava, rozpočty a zdroje, ktoré si vyžadujú úlohy realizácie, projektový tím, vplyv a prostriedky monitorovania.

Validácia

Validácia je proces znižovania neistoty pri realizácii nápadov, ktoré teoreticky vyzerajú skvele, ale v skutočnosti nemusia fungovať.

WordPress

je to online redakčný systém, ktorý umožňuje vytvárať a upravovať webstránku alebo blog.

Zainteresované strany

Každá organizácia, inštitúcia a/alebo fyzická osoba, ktorá je ovplyvnená alebo môže mať vplyv na vývoj a úspech projektu


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img