Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Izgradnja poduzetničkih kapaciteta za sport

Rječnik

Brainstorming

je kombinacija tehnika osmišljenih da pomognu sudionicima da se izvuku iz tradicionalnih obrazaca razmišljanja kako bi došli do novih ideja ili kreativnih rješenja za određeni problem ili oko određene teme.

Design Thinking

je kreativan i sustavan pristup rješavanju problema postavljanjem korisnika/kupca u središte iskustva. Sastoji se od 5 faza – Empatija, Definiranje, Ideja, Prototip i Test. Najbolje se primjenjuje na inovacijske projekte gdje domena problema nije u potpunosti poznata ili shvaćena s visokim stupnjem nesigurnosti i dvosmislenosti.

Dionik

Svaka organizacija, institucija i/ili fizička osoba na koju utječe ili može utjecati na razvoj i uspjeh projekta

Financijski plan

je plan potrošnje poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje (mjesec, kvartal, godinu). Identificira raspoloživi kapital, procjenjuje potrošnju i pomaže predvidjeti prihod. To je pomoć u planiranju poslovnih aktivnosti i služi za postavljanje financijskih ciljeva.

Financiranja i prikupljanja sredstava

Mogući načini financiranja i prikupljanja sredstava jesu vlastiti novac, obitelj i prijatelji, crowdfunding, anđeli investitori, banke / kreditne linije, potpore.

Facilitator

je osoba ili skupina ljudi koja drugima omogućuje da izvršavaju određene zadatke ili procese na učinkovit način. Voditelj ostaje neutralan i ponekad se igra zagovornika đavola kako bi oslobodio kreativni potencijal u pojedinim sudionicima.

Inovacija

je komercijalizacija ideje (sposobnost stvaranja vrijednosti kroz nove ideje i poboljšana rješenja).

Izvješće o radu

Formalni dokument koji se izrađuje tijekom realizacije projektnih ideja u kojem su navedene planirane aktivnosti i očekivani rezultati. Dokument otkriva pozadinu i potrebe/prilike na koje se projekt odnosi, proračune i resurse koje apsorbiraju zadaci, provedbe, projektni tim, učinak i sredstva praćenja.

Konstruktivne strategije razmišljanja

osmišljene su kako bi olakšale formiranje konstruktivnih misaonih obrazaca i uobičajenih načina razmišljanja koji mogu pozitivno utjecati na izvedbu.

Konstruktivni sukob

to uključuje uključivanje članova vašeg tima u proces donošenja odluka.

Koncentracija tržišta

često se uzima kao vrlo pouzdan pokazatelj za mjerenje “konkurentnosti” određenog tržišta, kao funkcija broja tvrtki koje djeluju na danom tržištu. Točnije, tržišnu koncentraciju pokazuje omjer broja poduzeća i njihovih udjela u ukupnoj proizvodnji na tom tržištu.

Korporativni identitet

to je vizualni identitet marke.

KPI

Također poznat kao ključni pokazatelj uspješnosti, KPI je kontrolna varijabla na koju se menadžeri oslanjaju kako bi usporedili trenutne i planirane rezultate (tj. broj dostignutih dionika komunikacijskim aktivnostima tijekom prva četiri mjeseca implementacije).

Minimalno održivi proizvod

je proizvod s osnovnim značajkama, ali dovoljnim da privuče pozornost potrošača.

Marketing

Marketing je proces kojim kompanije angažiraju kupce, grade jake odnose s kupcima i stvaraju vrijednost za kupce kako bi prikupile vrijednost od kupaca zauzvrat.

Marketing plan

službeni dokument – obično, priložen u prilogu poslovnom planu – koji vrlo precizno opisuje cjelokupne marketinške strategije organizacije. Iz šire perspektive, Marketing plan je narativni opis svih elemenata marketinškog miksa koji su relevantni za organizaciju.

Marketinški miks

način na koji marketinški stručnjaci stvaraju svijest o proizvodu/usluzi i plasiraju svoju ponudu na konačno tržište definiranjem razmjera/prirode/opsega: • Proizvod • Cijena • Mjesto • Promocija • Ljudi • Proces • Fizički dokaz • Partnerstvo

Neverbalna povratna informacija

Postavka neverbalne povratne informacije omogućuje sudionicima da koriste ikone za komunikaciju s domaćinom sastanka i sudionicima bez ometanja nastave.

Naziv domene

Domena je jedinstveni naziv koji se daje web stranici, tako da je svaki korisnik može pronaći.

Plan projektnog menadžmenta

Formalni dokument izrađen neposredno prije pokretanja projekta. PMP precizira aktivnosti uključene u SoW i daje jasne smjernice o tome kako zadatak treba biti implementiran, tko i kada.

Poduzetništvo

je proces u kojem se prilika identificira, procjenjuje i iskorištava.

Poslovni model

je koncept koji definira kako tvrtka stvara, isporučuje i bilježi vrijednost, tj. objašnjava glavnu logiku funkcioniranja poduzeća.

Poslovna ideja

je početna ideja o tome kako stvoriti nešto novo, poboljšati postojeće ili bolje riješiti problem ili potrebu, na način koji će generirati vrijednost za korisnike, što može dovesti do osnivanja poduzeća.

Projektni menadžment

Projektni menadžment je primjena procesa, metoda, vještina, znanja i iskustva za postizanje specifičnih ciljeva projekta.

Promotivni miks

obično definiran kao podskup marketinškog miksa, promotivni miks uključuje niz elemenata i strategija koje odabiru poduzetnici / marketinški stručnjaci kako bi povećali vidljivost ponude poduzeća, kao što su: • Direktni marketing • Osobna prodaja • Sponzorstvo • Gerilski marketing • Plasman proizvoda • Emitiranje • Itd.

Proračun za preživljavanje

iznos koji budući poduzetnik treba da pokrije svoje osobne troškove, ne računajući priljev novca iz drugih izvora osim njegovog obrta/poduzeća sljedećih 12 mjeseci. Troškovi pokretanja poduzeća predstavljaju iznos koji je potreban budućim poduzetnicima prije pokretanja posla.

Prototip

je opipljiv prikaz ili uzorak ideje koja se koristi kao sredstvo za pitanja o kritičnim pretpostavkama unutar novog koncepta, proizvoda ili usluge za kupce.

Strategije prirodnog nagrađivanja

namjera im je stvoriti situacije u kojima je osoba motivirana ili nagrađena inherentno ugodnim aspektima zadatka ili aktivnosti.

Strategije usmjerene na ponašanje

Ove strategije nastoje pomoći pojedincu da poveća svoju samosvijest kako bi se olakšalo upravljanje ponašanjem, posebno upravljanje ponašanjem vezanim uz nužne, ali često neugodne zadatke.

Strategija Plavog oceana

je istodobna težnja za različitostima i niskim troškovima kako bi se otvorio novi tržišni prostor i stvorila nova potražnja. Riječ je o stvaranju i osvajanju neospornog tržišnog prostora, čime se konkurencija čini nevažnom.

Samoupravljanje

Pojam koji opisuje proces samo-utjecaja kroz koji ljudi mogu postići i postižu samo-usmjeravanje i samo-motivaciju nužne za obavljanje svojih zadataka i rada. Samoupravljanje se sastoji od specifičnih bihevioralnih i kognitivnih strategija osmišljenih da pozitivno utječu na osobnu učinkovitost.

Sastavni dijelovi financijskog plana jesu

Procijenjeni prihod, Fiksni trošak, Varijabilni trošak, Jednokratni trošak, Novčani tok, Planirani financijski rezultat.

Troškove pokretanja poslovanja možemo podijeliti na:

fiksne i varijabilne troškove. Fiksni troškovi: troškovi koje budući poduzetnik ima i ne ovise o proizvedenim proizvodima ili pruženim uslugama. Varijabilni troškovi: troškovi izravno povezani s poslovanjem.

Video postavke

način na koji su videozapisi organizirani ili uređeni

Validacija

je proces smanjenja neizvjesnosti u ostvarivanju ideja koje izgledaju sjajno u teoriji, ali neće funkcionirati u stvarnosti.

Wordpress

to je online sustav za upravljanje sadržajem, koji vam omogućuje izradu i uređivanje web stranice, bloga


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img