Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Urheiluyrittäjyyden kehittäminen

Sanasto

Brändistrategia ja tiedotus

se on brändisi ja sen edustaman sisällön määrittelyä. Se on yleiskatsaus siitä, mitä brändisi tarkalleen ottaen on tai ei ole.

Brainstorming

on yhdistelmä tekniikoita, joiden tarkoituksena on auttaa osallistujia irrottautumaan perinteisistä ajattelumalleista ja keksimään uusia ideoita tai luovia ratkaisuja tiettyyn ongelmaan tai tietyn teeman ympärille.

Esityksen

tulee keskittyä tarjoamaan tietoa tietylle kohderyhmälle, useimmiten toimeksiantajan asiakkaille.

Fasilitaattori

on henkilö tai ihmisryhmä, joka antaa muille mahdollisuuden suorittaa tietyt tehtävät tai prosessit tehokkaasti. Fasilitoija pysyy puolueettomana ja toimii joskus "paholaisen asianajajana", jotta yksittäisten osallistujien luova potentiaali saataisiin käyttöön.

Identiteetti

on brändin havaittava elementti, joka erottaa sen kilpailijoista.

Innovointi

on idean kaupallistamista (kyky luoda arvoa uusien ideoiden ja parannettujen ratkaisujen avulla).

Itsensä johtaminen

Termi, joka kuvaa itsevaikutusprosessia, jonka avulla ihmiset voivat saavuttaa ja saavuttavat itseohjautuvuuden ja -motivaation, joita he tarvitsevat tehtäviensä ja työnsä suorittamiseen. Itseohjautuvuus koostuu erityisistä käyttäytymis- ja kognitiivisista strategioista, joiden tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti henkilökohtaiseen tehokkuuteen.

Kilpailuanalyysi

meidän on tutkittava kohderyhmää sekä nykyisiä markkinoita, jotta ymmärrämme olemassa olevan kysynnän ja tarjonnan.

Käyttäytymiskeskeiset strategiat

Näillä strategioilla pyritään auttamaan yksilöä lisäämään itsetuntemustaan käyttäytymisen hallinnan helpottamiseksi, erityisesti välttämättömiin mutta usein epämiellyttäviin tehtäviin liittyvän käyttäytymisen hallinnan helpottamiseksi.

KPI

KPI tulee englannin kielen sanoista Key Performance Indicator. Sillä tarkoitetaan erilaisia mittareita ja lukuja, joita projektipäälliköt käyttävät mm. vertaillessaan nykyisiä ja suunniteltuja tuloksia (esim. viestintätoimilla tavoitettujen sidosryhmien lukumäärä hankkeen neljän ensimmäisen kuukauden aikana).

Liikeidea

Liikeidea on alustava ajatus siitä, miten luoda jotakin uutta, parantaa olemassa olevaa tai ratkaista paremmin ongelma tai tarve tavalla, joka tuottaa arvoa käyttäjille, mikä voi johtaa yrityksen perustamiseen.

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli on käsite, joka määrittelee, miten liiketoiminta luo, tuottaa ja kerää arvoa, eli se selittää, miten liiketoiminta toimii.

Logo

tuo esille brändin ainutkertaisuuden ja luonteen

Luonnollisen palkitsemisen strategiat

Niiden tarkoituksena on luoda tilanteita, joissa henkilö motivoituu tai palkitaan tehtävän tai toiminnan luonnostaan miellyttävistä näkökohdista.

Muotoiluajattelu

on luova ja järjestelmällinen ongelmanratkaisuihin keskittyvä lähestymistapa, jossa asetetaan käyttäjä/asiakas kokemuksen keskiöön. Se koostuu viidestä vaiheesta: empatia, määrittely, ideointi, prototyyppi ja testaus. Sitä sovelletaan parhaiten innovaatiohankkeisiin, joissa ongelmakenttää ei tunneta tai ymmärretä täysin ja joissa esiintyy paljon epävarmuutta ja tulkinnanvaraisuutta.

Mahdollisia rahoitus

ja varainhankintatapoja ovat oma varallisuus, perhe ja ystävät, joukkorahoitus, enkelisijoittajat, pankki/luotot, avustukset.

Markkinoiden keskittyminen

pidetään usein varsin luotettavana mittarina, jolla voidaan mitata tiettyjen markkinoiden kilpailukykyä, sillä se on riippuvainen kyseisillä markkinoilla toimivien yritysten lukumäärästä. Markkinoiden keskittyneisyys ilmaistaan yritysten lukumäärän ja niiden osuuksien suhteena kyseisten markkinoiden kokonaistuotannosta.

Markkinointi

Markkinointi on prosessi, jonka avulla yritykset sitouttavat asiakkaita, rakentavat vahvoja asiakassuhteita ja luovat asiakasarvoa saadakseen asiakkailta vastineeksi arvoa.

Markkinointimix

markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuus ja malli, jolla luodaan tuotteen/palvelun tunnettuutta: • Product (tuote) • Price (hinta) • Place (paikka, saatavuus) • Promotion (markkinointiviestintä) • People (ihmiset) • Process (prosessi) • Physical evidence (fyysiset todisteet, fyysinen ympäristö) • Partnership (kumppanuus)

Markkinointisuunnitelma

virallinen dokumentti, joka yleensä on liiketoimintasuunnitelman liitteenä. Siinä esitetään yksityiskohtaisesti organisaation markkinointistrategia. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna markkinointisuunnitelma kuvaa kaikki organisaation kannalta tärkeät markkinoinnin elementit.

Pienin elinkelpoinen tuote (Minimum Viable Product)

Pienin elinkelpoinen tuote (Minimum Viable Product) on tuote, jolla on perusominaisuudet, mutta joka riittää herättämään kuluttajien huomion.

Projektinhallinta

Projektinhallinta on prosessien, menetelmien, taitojen, tietojen ja kokemuksen soveltamista tiettyjen projektitavoitteiden saavuttamiseksi.

Projektinhallintasuunnitelma

Virallinen asiakirja, joka laaditaan välittömästi ennen hankkeen käynnistämistä. Suunnitelmassa tarkennetaan toimenpiteitä ja annetaan selkeät ohjeet miten tehtävä olisi toteutettava, kuka sen toteuttaa ja milloin.

Projektisuunnitelma

Projektin ideoiden valmistumisen yhteydessä laadittu virallinen asiakirja, jossa hahmotellaan suunnitellut toimet ja odotetut tulokset. Suunnitelmassa esitetään projektin tausta ja tarpeet/mahdollisuudet, joihin projekti kohdistuu, budjetti ja resurssit, joita toteutustehtävät vaativat, projektiryhmä, vaikutukset ja seurantakeinot.

Promootiomix

Promootiomix määritellään useimmiten markkinointimixin alle, ja se sisältää joukon elementtejä ja strategioita, jotka yrittäjät / markkinointiasiantuntijat valitsevat lisätäkseen yritysten tarjonnan näkyvyyttä, kuten: • suoramarkkinointi • henkilökohtainen myynti • sponsorointi • sissimarkkinointi • tuotesijoittelu • markkinointikanavat ja lähetykset • jne.

Prototyyppi

on konkreettinen esitys tai näyte ideasta. Sitä käytetään välineenä, jonka avulla voidaan esittää asiakkaille kysymyksiä uuden konseptin, tuotteen tai palvelun kriittisistä oletuksista.

Rakentavan ajattelumallin strategiat

ne on suunniteltu helpottamaan rakentavien ajatusmallien ja tavanomaisten ajattelutapojen muodostumista, jotka voivat vaikuttaa myönteisesti suorituskykyyn.

Rakentava konflikti

Tämä tarkoittaa, että tiimisi jäsenet otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin.

Selviytymisbudjetti

määrä, jolla tulevan yrittäjän pitäisi kattaa henkilökohtaiset menonsa, lukuun ottamatta tulovirtaa muista lähteistä kuin yrityksestä seuraavien 12 kuukauden aikana. Aloituskustannukset edustavat sitä summaa, jonka tulevat yrittäjät tarvitsevat ennen yrityksen perustamista.

Sidosryhmä

Mikä tahansa organisaatio, laitos ja/tai henkilö, johon projektin toteuttaminen vaikuttaa tai joka voi vaikuttaa projektin edistymiseen ja onnistumiseen.

Sinisen

meren strategia on samanaikaista pyrkimystä erilaistumiseen ja alhaisiin kustannuksiin, jotta voidaan avata uusia markkinoita ja luoda uutta kysyntää. Kyse on kilpailemattoman markkinatilan luomisesta ja valtaamisesta, jolloin kilpailusta tulee merkityksettömämpää.

Sanaton palaute

osallistujat voivat käyttää kuvakkeita esim. palautteen antamiseen ilman, että verkkotunti häiriintyy.

Taloussuunnitelman osatekijöitä ovat

Arvioidut tulot, kiinteät kustannukset, muuttuvat kustannukset, kertaluonteiset kustannukset, kassavirta, suunniteltu taloudellinen tulos.

Taloussuunnitelma

Taloussuunnitelma on suunnitelma yrityksen menoista, joka perustuu tietyn ajanjakson (kuukausi, vuosineljännes, vuosi) tuloihin ja menoihin. Tunnistaa käytettävissä olevan pääoman, arvioi kulutuksen ja auttaa ennustamaan tuottoja. Se on apuväline yritystoiminnan suunnittelussa ja palvelee taloudellisten tavoitteiden asettamista.

Verkkotunnus

verkkosivustolle annettu yksilöllinen nimi, jonka avulla käyttäjät voivat löytää sen.

Videoasetukset

asetukset, joiden myötä videotoiminnot ovat sujuvia.

Validointi

Validointi on prosessi, jolla vähennetään epävarmuutta sellaisten ideoiden toteuttamisesta, jotka näyttävät teoriassa hyviltä mutta eivät toimi todellisuudessa.

Wordpress

kotisivukone, jonka avulla voidaan luoda ja muokata verkkosivuja, blogeja, jne.

Yrittäjyys

Yrittäjyys on prosessi, jossa tilaisuus tunnistetaan, arvioidaan ja hyödynnetään.

Yritysidentiteetti

brändin visuaalinen identiteetti.


Kumppanit

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img